Sidebar Menu

 

Home

Toen eind 2018 een onderzoek naar de werking van IBA’s in Oosterwold werd afgerond ontstond er veel beroering. De conclusie van het z.g. SWECO-rapport luidde dat het aanleggen en gebruik van IBA’s in Oosterwold niet verder verantwoord was vanwege het onvoldoende presteren ervan en de grote schaal waarop deze vorm van afvalwaterzuivering zich zou ontwikkelen.

 

Het waterschap sprak de gemeente aan op zijn zorgplicht.

Ook bij bewoners ontstond zorg over deze ontwikkeling. Vanuit het Platform Oosterwold hebben enkele bewoners zich met hun zorgen gericht tot de gemeente, de gebiedsorganisatie en het waterschap nadat in het voorjaar van 2019 het rapport eindelijk werd vrijgegeven.

Dit was de aanleiding tot het vormen van de ‘werkgroep afvalwater’.

De werkgroep wees er op dat de wijze van monitoring van IBA’s beter zou moeten, dat er te weinig data waren om al te stellige conclusies op te baseren en dat de IBA’s nog volop in ontwikkeling zijn. Ook wees de werkgroep op het feit dat veel IBA’s lozen op de eigen waterberging waarmee er in feite sprake is van een bodemlozing met mogelijk nazuivering via de bodem als gevolg. Tot slot hebben we er op aangedrongen de afvalwaterzuivering te koppelen aan het beheer van het gehele watersysteem in Oosterwold. Je moet immers niet alleen kijken naar de werking van een individuele IBA maar ook naar de gevolgen voor het gehele watersysteem.

De werkgroep formuleerde verder vanuit het perspectief van bewoners waarden en wegingsfactoren met betrekking tot afvalwaterzuivering. In willekeurige volgorde:

 • Schone, gezonde omgeving (schoon water)
 • Behoud water in het gebied (voorkomen verdroging)
 • Bereikbaarheid water voor stadslandbouw en bluswater
 • Kosten
 • Ontzorgen versus moeite en individuele verantwoordelijkheid
 • Bewustzijn, milieu
 • Ruimte voor innovatie; dynamische benadering
 • Vrijheid van organisch ontwikkelen c.q. vrije kavelkeuze versus vastgelegde gebiedsindeling wegens rioolleidingen
 • Zeggenschap en collectieve verantwoordelijkheid bewoner

Nieuw onderzoek

Al gauw bleek dat het onderzoek en daarmee het rapport onvoldoende basis bood voor een drastische keuze om iedereen voortaan verplicht aan te sluiten op het stadsriool.

Er werd besloten tot aanvullend onderzoek naar de werking van de IBA’s en het effect van bodemlozing. Voor gebied 1B (langs de A27) werd gekozen voor een onderzoek naar de mogelijkheid van lokale waterzuivering met behoud van het gezuiverde water in het gebied. Voor de werkgroep waterzuivering waren dat belangrijke resultaten.

Nieuw beleid

Wettelijk heeft de gemeente de zorgplicht ten aanzien van waterzuivering en het waterschap heeft wettelijk een toezichthoudende rol als hoeder van ons oppervlaktewater. Deze overheden maken hun eigen verantwoordelijkheidsafwegingen en maken hun eigen beleid. Daar hebben het Platform Oosterwold en de werkgroep geen betrokkenheid bij gehad.

Het resultaat van de gemaakte beleidskeuzes is weergegeven in de speciale Nieuwsbrief van de gebiedsorganisatie.

Vervolgtraject

Zoals in de speciale Nieuwsbrief Oosterwold aangegeven komt er nog een aanzienlijk vervolgtraject. We hebben afspraken gemaakt dat de werkgroep afvalwater daarbij actief zal worden betrokken.

Belangrijke ingrediënten zijn:

 • Goed vormgeven van bewonersparticipatie bij de uitwerking van het nieuwe beleid
 • Verbeteren van de monitoring van IBA’s
 • Verbetering van de werking van IBA’s in samenwerking met de leveranciers
 • Goed in kaart brengen en bespreken met bewoners – en waar nodig in verenigingsverband - van knelpunten bij eventuele aansluiting op het transportriool in het bestaande gebied
 • Borgen van het beleid, met inbegrip van individuele en collectieve waterzuivering, in het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan

Neem nu contact op

info@platformoosterwold.nl