Sidebar Menu

 

Werkgroep stadslandbouw

Werkgroep stadslandbouw Oosterwold
6 september 2021
We maken uitgebreid kennis met Marc als nieuw lid van de werkgroep. Marc is met namen om de
stadslandbouw naar Oosterwold gekomen en vindt (met de rest van de werkgroep) dat daar meer en
serieus werk van gemaakt moet worden. Zelf heeft hij ongeveer 950m2 aan stadslandbouw waarvan
momenteel zo’n 200m2 in gebruik voor met name een aantal Chinese groeten.
Mede voor Marc nog maar even het voornaamste doel van de werkgroep:
Als voornaamste doel van de werkgroep kunnen we formuleren:
Het bevorderen van goede randvoorwaarden voor de ontwikkeling van stadslandbouw in
Oosterwold
.
Deze randvoorwaarden zijn zowel procesgericht als facilitair
.
-
Procesgerich
t: hoe kunnen bewoners – liefst aan de voorkant van het ontwikkelproces – zoveel
mogelijk worden meegenomen in en aangesproken op een serieuze aanpak van stadslandbouw?
-
Facilitair
: hoe kunnen bewoners zo goed mogelijk worden begeleid, ondersteund, geschoold en
gefaciliteerd om effectief stadslandbouw te bedrijven. Oogsterwold, het stadslandbouwplein, de
coöperatie en Voko zijn daarvan voorbeelden op de schaal van de wijk. Een netwerk van
steunpunten en activiteiten op buurtschapsniveau is een ander – nastrevenswaardig – voorbeeld.
Onze inzet wordt daarbij gedreven door de zorg dat als er niets gebeurt de stadslandbouw
langzamerhand weinig (meer) zal voorstellen in Oosterwold en wellicht als kernwaarde van
Oosterwold zal verdwijnen.
Oosterwold Ontkiemt
Corinne en An hebben de afspraak met Tineke dat de Vliervelden weer beschikbaar is.
De datum is vastgesteld: 21 mei 2022
Het evenement is aangemeld voor de evenementenkalender. Het is nog even afwachten of we de
goedkeuring krijgen en daarin worden opgenomen.
An heeft nog het draaiboek van de vorige keer.
Jan-Albert is op zoek naar geld.
De vraag is of we ook de link met de Floriade kunnen leggen.
Jan-Albert heeft daarvoor een plan gemaakt voor een rijdende kas en voorgelegd aan de Floriade en
de gemeente. Hij stuurt dit plan nog rond aan de werkgroep.
Zowel bij de gemeente als bij de Floriade is geen geld te vinden voor dit plan.
Misschien kunnen we op een andere manier iets presenteren over Oosterwold; bijvoorbeeld een
gefilmd portret van de wijk.
Maar het is ook belangrijk om onze prioriteit in het oog te houden. Als de aandacht voor de Floriade
ons alleen maar tijd, energie en geld kost zonder dat het iets oplevert, heeft het weinig zin.
Coöperatie en centrale verwerking
Naast ‘verwaarding’ van de oogst (via verkoop of schenking aan voedselbank) en distributie is ook de
verwerking van de oogst een belangrijk aandachtspunt. Voorlopig zijn er contacten met Gert-Jan
Grimmen, boer in gebied 1B, om te verkennen of daar een centrale plek kan worden ingericht voor het
verzamelen en distribueren en wellicht ook verwerken van producten kan worden ingericht.
Op termijn moet worden gekeken naar een plek (in fase 1B) waar ook een centrale keuken kan
worden ingericht voor het verwerken van producten om aan de voedselveiligheid te voldoen.
Pilot archeologie
Catrinus heeft naar aanleiding van concrete plannen van bewoners met archeologische vindplaatsen
een bijeenkomst georganiseerd met deze initiatiefnemers, de gemeente en de gebiedsorganisatie. Er
is nog geen beleid met betrekking tot het uitgeven van deze plekken. Uitgangspunt van het Rijks
Vastgoedbedrijf is alles verkopen. Dus als er nog naast gebouwd kan worden, worden die kavels
verkocht met op de archeologische vindplaats de mogelijkheid van een moestuin o.i.d.
Er zijn inmiddels ook plakken die geheel omsloten zijn door bebouwde kavels. Daar worden nu twee
pilots georganiseerd met als doel uitgiftebeleid te ontwikkelen. Een pilot betreft een gebiedje bij de
Ban Zhaoweg waar bewoners een gemeenschappelijke moestuin met speelplek en ontmoetingsplek
willen inrichten. De tweede pilot betreft een grote, geheel omsloten locatie van enkele hectaren vlak bij
de Groene Kathedraal. Deze pilot wordt mede verzorgd door de WUR met inzet van studenten om te
 
onderzoeken wat de opties en wensen zijn. Dit gebied leent zich uitstekend voor collectieve
stadslandbouw eventueel gecombineerd met een ‘leermoestuin’ waar mensen door mee te werken al
doende kunnen leren hun eigen moestuin in te richten en onderhouden.
Catrinus houdt de werkgroep op de hoogte en zal, zodra daar aanleiding toe is de werkgroep er ook
bij betrekken.
Stichtse lijn en gebied langs A27
ERF gaat braakliggende delen van de Stichtse lijn inrichten met deels stadslandbouw, deels park en
wandelpaden. We kunnen met ERF gaan praten over participatie van bewoners in die stadslandbouw.
Een brede strook langs de A27 zal niet of weinig worden bebouwd wegens geluidshinder en
slagschaduw. Zie ook het Groene Wold van Vastbouw.
Catrinus gaat binnenkort met Vastbouw praten over het gebruik van die strook. Deze leent zich
namelijk uitstekend voor collectieve stadslandbouw waar ook bewoners van het Groene Wold (en
volgende projecten) in kunnen participeren en voor een deel parkachtige inrichting met wandelpaden
waardoor het gebied een toegevoegde waarde kan krijgen voor geheel Oosterwold.
Catrinus houdt de werkgroep op de hoogte.
Ontwikkelproces Oosterwold
De aandacht voor het anders inrichten van het ontwikkelproces met meer sturing op collectiviteit (ook
voor stadslandbouw) wordt meegenomen in de gemeenteraadssessies deze komende maanden.
Catrinus heeft dit ook onder de aandacht gebracht van de nieuwe gebiedsregisseurs.
De werkgroep kan hier wellicht een rol bij spelen, om te beginnen bij de voorlichtingsbijeenkomst die
potentiële ‘stippers’ verplicht moeten bezoeken informatie te geven over het belang van
stadslandbouw en de mogelijke opties voor collectiviteit.

Neem nu contact op

info@platformoosterwold.nl